Кніга Псальмаў, псальм 64

Кіроўцу хору. Псальма Давідава для сьпяваньня.

Табе, Божа, належыць хвала на Сіёне, і Табе будзе дадзена абяцаньне ў Ерусаліме.

Ты чуеш малітву; да Цябе ўсё жывое прыходзіць.

Учынкі грахоўных адольваюць мяне. Ты ачысьціш злачынствы нашыя.

Дабрашчасны, каго Ты абраў і наблізіў, каб ён жыў у сялібах Тваіх. Насыцімся дабром дома Твайго, сьвятога храма Твайго.

Страшны ў правасудзьдзі, пачуй нас, Божа, Ратаўнік наш, надзея ўсіх канцоў зямлі і ўсіх, хто далёка ў моры,

Ты, Хто горы паставіў сілаю Сваёю, магутнасьцю аперазаны,

Хто таймуе гул мораў, плёскат іхніх хваляў, і бунт народаў!

І забаяцца азнакаў Тваіх жыхары ўсіх канцоў зямлі. І ранак і вечар абудзіш на славу Тваю.

Ты наведваеш сушу і спатольваеш смагу яе, шчодра яе ўзбагачаеш: паток Божы поўны вады; Ты яе збожжа гатуеш, бо так яе зладзіў;

Ты поіш барозны яе, раўняеш камлыгі яе, пульхніш яе кроплямі дажджу, дабраслаўляеш расьліннасьць яе;

вянчаеш лета даброці Тваёй, і сьцежкі Твае кроплямі тлушчу цякуць;

цякуць на пустэльныя пашы, і пагоркі радасьцю апяразваюцца,

лугі апранаюцца ў статкі, і даліны ўкрываюцца збажыною, гукаюць яны і сьпяваюць.