1 Chronicles, глава 19

După aceea, Nahaş, Ómpăratul fiilor lui Amon, a murit, şi Ón locul lui a domnit fiul său.

David a zis: ÑVoi arăta bunăvoinţă lui Hanun, fiul lui Nahaş, căci tatăl lui a arătat bunăvoinţă faţă de mine.î Şi David a trimis soli să-l m‚ng‚ie pentru moartea tatălui său. C‚nd au ajuns slujitorii lui David Ón ţara fiilor lui Amon, la Hanun, ca să-l m‚ng‚ie, căpeteniile fiilor lui Amon au zis lui Hanun: ÑCrezi că David Óţi trimite oameni să te m‚ng‚ie, ca să cinstească pe tatăl tău? ñ Oare n-au venit slujitorii lui la tine ca să cunoască cetatea şi s-o nimicească, şi ca să iscodească ţara?î Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, a pus să-i radă, şi să le taie hainele pe la mijloc p‚nă la br‚u. Apoi le-a dat drumul.

David, căruia au venit şi i-au dat de ştire despre cele Ónt‚mplate cu oamenii aceştia, a trimis nişte oameni Ónaintea lor, căci li se făcuse mare ruşine; şi Ómpăratul a trimis să le spună: ÑRăm‚neţi la Ierihon p‚nă vă va creşte barba, şi apoi să vă Óntoarceţi.î Fiii lui Amon au văzut că se făcuseră ur‚ţi lui David, şi Hanun şi fiii lui Amon au trimis o mie de talanţi de argint să tocmească Ón slujba lor care şi călăreţi de la Sirienii din Mesopotamia şi de la Sirienii din Maaca şi din Ţoba.

Au tocmit treizeci şi două de mii de care şi pe Ómpăratul din Maaca Ómpreună cu poporul lui, care au venit şi au tăbăr‚t Ónaintea Medebei. Fiii lui Amon s-au str‚ns din cetăţile lor, şi au mers la luptă.

La auzul acestei veşti, David a trimis Ómpotriva lor pe Ioab şi toată oştirea de oameni viteji.

Fiii lui Amon au ieşit, şi s-au Ónşirat Ón linie de bătaie la intrarea cetăţii; Ómpăraţii care veniseră au tăbăr‚t deosebit pe c‚mp.

Ioab a văzut că avea de luptat şi Ónainte şi Ónapoi. A ales atunci din toţi voinicii de frunte ai lui Israel o ceată, pe care a aşezat-o Ómpotriva Sirienilor; şi a pus sub porunca fratelui său Abişai cealaltă parte a poporului, ca să ţină piept fiilor lui Amon.

El a zis: ÑDacă Sirienii vor fi mai tari dec‚t mine, să-mi vii tu Ón ajutor; şi dacă fiii lui Amon vor fi mai tari dec‚t tine, Óţi voi veni eu Ón ajutor.

Fii tare, şi să ne Ómbărbătăm pentru poporul nostru şi pentru cetăţile Dumnezeului nostru, şi Domnul să facă ce va crede!î Ioab, cu poporul lui, a Ónaintat la luptă Ómpotriva Sirienilor, şi ei au fugit dinaintea lui.

Şi c‚nd au văzut fiii lui Amon că Sirienii o luaseră la fugă, au fugit şi ei dinaintea lui Abişai, fratele lui Ioab, şi s-au Óntors Ón cetate. Şi Ioab s-a Óntors la Ierusalim.

Sirienii, văz‚nd că fuseseră bătuţi de Israel, au trimis şi au adus pe Sirienii care erau de cealaltă parte a R‚ului; şi Şofah, căpetenia oştirii lui Hadarezer, era Ón fruntea lor.

Au dat de ştire lui David, care a str‚ns pe tot Israelul, a trecut Iordanul, a mers Ómpotriva lor, şi s-a pregătit de luptă Ómpotriva lor. David s-a Ónşiruit Ón linie de bătaie Ómpotriva Sirienilor. Dar Sirienii, după ce se bătuseră cu el, au fugit dinaintea lui Israel. David le-a ucis oamenii de la şapte mii de care şi patruzeci de mii de pedestraşi, şi a omor‚t pe Şofah, căpetenia oştirii.

Slujitorii lui Hadarezer, văz‚ndu-se bătuţi de Israel, au făcut pace cu David, şi i s-au supus. Şi Sirienii n-au vrut să mai ajute pe fiii lui Amon.