Book of Jeremiah, глава 34

Iată cuv‚ntul spus lui Ieremia din partea Domnului, c‚nd Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, cu toată oştirea sa, şi toate Ómpărăţiile păm‚ntului de sub stăp‚nirea lui, şi toate popoarele, făceau război Ómpotriva Ierusalimului şi Ómpotriva tuturor cetăţilor care ţineau de el: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Du-te de spune lui Zedechia, Ómpăratul lui Iuda, şi zi-i: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Iată, dau cetatea aceasta Ón m‚inile Ómpăratului Babilonului, şi o va arde cu foc.

Şi tu nu vei scăpa din m‚inile lui, ci vei fi luat şi dat Ón m‚na lui, vei da ochi cu Ómpăratul Babilonului, el Óţi va vorbi gură către gură, şi vei merge la Babilon.

Numai, ascultă Cuv‚ntul Domnului, Zedechia, Ómpăratul lui Iuda! Aşa vorbeşte Domnul despre tine: ,Nu vei muri ucis de sabie, ci vei muri Ón pace: şi cum au ars miresme pentru părinţii tăi, vechii Ómpăraţi, care au fost Ónaintea ta, tot aşa vor arde şi pentru tine, şi te vor jeli, zic‚nd: ,Vai, doamne!í Căci Eu am rostit cuv‚ntul acesta, zice Domnul.î Proorocul Ieremia a spus toate aceste cuvinte lui Zedechia, Ómpăratul lui Iuda, la Ierusalim, pe c‚nd oastea Ómpăratului Babilonului lupta Ómpotriva Ierusalimului şi Ómpotriva tuturor celorlalte cetăţi ale lui Iuda, Ómpotriva Lachisului şi Azechei, căci acestea erau cetăţile, care mai rămăseseră din toate cetăţile Óntărite ale lui Iuda.

Iată cuv‚ntul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce Ómpăratului Zedechia făcuse o Ónvoială cu tot poporul Ierusalimului, ca să vestească slobozenia robilor, pentru ca fiecare să lase slobozi pe robul şi roaba sa, pe Evreu şi pe Evreică, şi nimeni să nu mai ţină Ón robie pe fratele său Iudeu.

Toate căpeteniile şi tot poporul, care făcuseră Ónvoiala, s-au legat să lase slobozi fiecare pe robul şi roaba lui, şi să nu-i mai ţină Ón robie. Ei au ascultat, şi le-au dat drumul.

Dar mai pe urmă s-au răzg‚ndit, au luat Ónapoi pe robii şi roabele, pe care-i sloboziseră, şi i-au silit să le fie iarăşi robi şi roabe.

Atunci cuv‚ntul Domnului a vorbit lui Ieremia din partea Domnului, astfel: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Eu am făcut un legăm‚nt cu părinţii voştri, Ón ziua c‚nd i-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei şi le-am zis: ,După şapte ani, fiecare din voi să lase slobod pe fratele său evreu care i se vinde lui; şase ani să-ţi slujească, şi apoi să-l laşi slobod de la tine. Dar părinţii voştri nu M-au ascultat şi n-au luat aminte la Mine.

Voi v-aţi Óntors astăzi Ón voi Ónşivă, aţi făcut ce este bine Ónaintea Mea, vestind fiecare slobozenia pentru aproapele său, şi aţi făcut o Ónvoială Ónaintea Mea, Ón Casa peste care este chemat Numele Meu.

Dar pe urmă v-aţi luat vorba Óndărăt, şi Mi-aţi p‚ngărit Numele, lu‚nd iarăşi Ónapoi fiecare pe robii şi roabele, pe care-i sloboziserăţi, şi-i lăsaserăţi Ón voia lor, şi i-aţi silit să vă fie iarăşi robi şi roabe.î ÑDe aceea aşa vorbeşte Domnul: ,Nu M-aţi ascultat ca să vestiţi slobozenia fiecare pentru fratele său, fiecare pentru aproapele său. Iată, Eu vestesc Ómpotriva voastră, zice Domnul, slobozenia sabiei, ciumei şi foametei, şi vă voi face de pomină printre toate Ómpărăţiile păm‚ntului.

Şi pe oamenii, care au călcat legăm‚ntul Meu, care n-au păzit Óndatoririle Ónvoielii pe care o făcuseră Ónaintea Mea, tăind un viţel Ón două şi trec‚nd printre cele două jumătăţi ale lui, şi anume pe căpeteniile lui Iuda şi pe căpeteniile Ierusalimului, pe famenii dregători, pe preoţi, şi pe tot poporul ţării, care au trecut printre bucăţile viţelului, Ói voi da Ón m‚inile vrăjmaşilor lor, Ón m‚inile celor ce vor să le ia viaţa, şi trupurile lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului şi fiarelor c‚mpului.

Dar pe Zedechia, Ómpăratul lui Iuda, şi pe căpeteniile lui, Ói voi da Ón m‚inile vrăjmaşilor lor, Ón m‚inile celor ce vor să le ia viaţa, Ón m‚inile oştirii Ómpăratului Babilonului, care a plecat de la voi!

Iată, voi da poruncă, zice Domnul, şi-i voi aduce Ónapoi Ómpotriva cetăţii acesteia; o vor bate, o vor lua, şi o vor arde cu foc. Şi voi preface cetăţile lui Iuda Óntr-un pustiu fără locuitori.î