От Марка святое благовествование, глава 4

Мк 4І зноў пачаў вучыць каля мора; і сабралася да Яго мноства людзей, так што Ён увайшоў у лодку і быў на моры, а ўвесь люд быў на зямлі каля мора.І вучыў іх прытчамі многа і ў вучэньні Сваім казаў ім:слухайце: вось, выйшаў сейбіт сеяць;і калі сеяў, сталася так, што іншае ўпала ўскрай дарогі, і наляцелі птушкі і падзяўблі тое;іншае ўпала на камяністую мясьціну, дзе няшмат было зямлі, і неўзабаве ўзышло, таму што зямля была там ня глыбокая;а калі ўзышло сонца, завяла і, як ня мела карэньня, засохла;іншае ўпала на церне, і церне вырасла і заглушыла насеньне, яно не дало плоду;а іншае ўпала на добрую зямлю і дало плод, які ўзыйшоў і вырас, і ўрадзіла тое трыццаць, тое шэсьцьдзясят і тое сто.І сказаў ім: хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе!Калі ж застаўся бязь людзей, усе, хто быў вакол Яго разам з дванаццацьцю, спыталіся ў Яго пра прытчу.І сказаў ім: вам дадзена ведаць тайны Царства Божага, а тым, вонкавым, усё бывае ў прытчах,каб яны сваімі вачыма глядзелі, і ня ўбачылі; сваімі вушамі чулі, і не ўразумелі, каб не навярнуліся, і не дараваны былі ім грахі.І кажа ім: не разумееце гэтай прытчы? як жа вам уразумець усе прытчы?Сейбіт слова сее.Пасеянае ўскрай дарогі азначае тых, у якіх сеецца слова, але да якіх, калі пачуюць, адразу прыходзіць сатана і хапае слова, пасеянае ў сэрцах іхніх.Такім самым чынам і пасеянае на камяністых мясьцінах азначае тых, якія, калі пачуюць слова, адразу з радасьцю прымаюць яго,але ня маюць у сабе кораня і нясталыя; потым, калі настане ўціск і ганеньне за слова, адразу спакушаюцца.Пасеянае ў церне азначае тых, што чуюць слова,але ў якіх турботы веку гэтага, панада багацьця і іншыя жаданьні, уваходзячы ў іх, заглушаюць слова, і яно бывае бяз плоду.А пасеянае на добрай зямлі азначае тых, якія слухаюць слова і прымаюць, і родзяць плод, адзін у трыццаць, другі ў шэсьцьдзясят, той ўстакроць.І сказаў ім: ці на тое прыносіцца сьвечка, каб паставіць яе пад пасудзіну альбо пад ложак? ці не на тое, каб ставіць яе на сьвечніку?Няма нічога таемнага, што ня выйшла б на яву; і нічога няма схаванага, што ня выйшла б наверх.Калі хто мае вушы, каб чуць, няхай пачуе!І сказаў ім: заўважайце, што чуеце: якою мераю мерыце, такою адмерана будзе вам і дададзена будзе вам, слухачам.Бо, хто мае, таму дадзена будзе, а хто ня мае, у таго адымецца і тое, што мае.І сказаў: Царства Божае падобнае на тое, як калі чалавек кіне насеньне ў зямлю,і сьпіць, і ўстае ноччу і днём, і як насеньне ўзыходзіць і расьце, ня ведае ён;бо зямля сама сабою родзіць спачатку зеляніну, потым колас, потым поўнае зерне ў коласе;калі ж высьпее плод, адразу пасылае серп, таму што настала жніво.І сказаў: да чаго прыпадобнім Царства Божае? альбо празь якую прытчу выявім яго?Яно - як зерне гарчычнае, якое, калі сеецца ў зямлю, ёсьць найменшае з усіх зярнят на зямлі:а як пасеяна, узыходзіць і робіцца большае за ўсякую траву, і пускае вялікае гольле, так што пад ценем ягоным могуць хавацца птушкі нябесныя.І такімі многімі прытчамі прапаведаваў ім слова, колькі яны маглі чуць;і бяз прытчы не казаў ім, а вучням сам-насам тлумачыў усё.Увечары таго самага дня сказаў ім: пераправімся на той бок.І яны, адпусьціўшы людзей, узялі Яго з сабою, як Ён быў, у лодку; зь Ім былі і іншыя лодкі.І паднялася вялікая бура; хвалі білі ў лодку, так што яна ўжо напаўнялася вадою.А Ён спаў на карме на ўзгалоўі. Яго будзяць і кажуць Яму: Настаўнік! няўжо Табе ня рупіць, што мы гінем?І ўстаўшы, Ён загразіў ветру і сказаў мору: суйміся, перастань. І вецер аціх, і зрабілася вялікая ціша.І сказаў ім: чаго вы такія палахлівыя? чаму ў вас няма веры?І ўбаяліся страхам вялікім і гаварылі і паміж сабою: хто ж гэта, што і вецер і мора слухаюцца Яго?