Псалтирь, глава 40

Пс 40Кіроўцу хору. Псальма Давідава,Дабрашчасны, хто дбае пра ўбогага! У дзень бедства выбавіць яго Гасподзь.Гасподзь ахавае яго і жыцьцё яму зьберажэ; дабрашчасны ён на зямлі будзе. І Ты не здасі яго на волю ворагаў ягоных.Гасподзь умацуе яго на ложку хваробы ягонай. Ты зьменіш увесь ложак ягоны ў хваробе ягонай.Я сказаў: Госпадзе! зьлітуйся зь мяне, вылечы душу маю; бо зграшыў я прад Табою.Ворагі мае пра мяне кажуць благое: «Калі ён памрэ, і загіне імя ягонае?»І калі хто прыходзіць пабачыць мяне, кажа няпраўду; сэрца ягонае складае ў сабе няпраўду, і ён, выйшаўшы, гаворыць пра тое.Усе ненавідзяць мяне, шэпчуцца паміж сабою супроць мяне, благое супроць мяне намышляюць:«слова Веліяла прыйшло на яго; ён лёг; і болей ня ўстане».Нават чалавек мірны са мною, на якога я спадзяваўся, які еў мой хлеб, падняў на мяне нагу.А Ты, Госпадзе, зьлітуйся зь мяне і мяне падымі, і я ім заплачу.З таго даведаюся, што Ты любіш мяне, калі вораг мой не апануе мяне,а мяне захаваеш у цэласьці маёй і паставіш прад абліччам Тваім навечна.Дабраславёны Гасподзь, Бог Ізраілеў, адвечна й навечна! Амін, амін!