Псалтирь, глава 47

Пс 47Песьня. Псальма сыноў Карэевых.Вялікі Гасподзь і праслаўлены вельмі ў горадзе Бога нашага, на сьвятой гары Ягонай.Прыгожае ўзвышша, радасьць усёй зямлі гара Сіён; на паўночным схіле яе горад вялікага Цара.Бог у харомах ягоных вядомы як цьвярдыня:бо вось, сышліся цары і прайшлі ўсе міма;убачылі і дзіву даліся, спалохаліся і паўцякалі:агарнуў іх там страх і пакута, быццам боль парадзіху;усходнім ветрам разьбіў Ты Тарсіскія караблі.Як мы чулі, так і ўбачылі ў горадзе Госпада сілы, у горадзе Бога нашага; Бог уцьвердзіць яго навечна.Разважалі мы, Божа, пра добрасьць Тваю пасярод храма Твайго.Як імя Тваё, Божа, так і слава Твая да краю зямлі; правіца Твая поўная праўды.Хай весяліцца гара Сіён, хай радуюцца дочкі юдэйскія дзеля судоў Тваіх, Госпадзе.Атачэце Сіён, і абступеце яго; палічэце ягоныя вежы;Зьвярнеце сэрца ваша на ўмацаваньні ягоныя; разгледзьце будынкі ягоныя, каб расказаць пакаленьню наступнаму,бо гэты Бог ёсьць Бог наш на векі вечныя; Ён будзе павадыром нам да самае сьмерці.