Кніга Псальмаў, псальм 84

Кіроўцу хору. Сыноў Карэевых. Псальма.

Госпадзе! Ты ўмілажаліўся зь зямлі Тваёй, вярнуў палон Якаваў;

беззаконьне народу Твайго дараваў, усе грахі ягоныя пакрыў,

гнеў Твой увесь суняў, адвярнуў лютасьць гневу Твайго.

Узнаві нас, Божа ратунку нашага, і спыні абуранасьць Тваю намі.

Няўжо вечна будзеш гневацца на нас, і пашырыш Твой гнеў з роду ў род?

Няўжо зноў не ажывіш нас, каб народ Твой зарадаваўся Табе?

Пакажы нам, Госпадзе, ласку Тваю, і даруй нам выратаваньне Тваё.

Паслухаю, што скажа Гасподзь Бог. Ён скажа мір народу Свайму і выбранцам Сваім; і няхай не ўпадуць яны зноў у неразважлівасьць.

Сапраўды, выратаваньне Ягонае блізкае тым, хто баіцца Яго, каб слава Ягоная жыла ў нашай зямлі.

Вернасьць і мілата сустрэнуцца, справядлівасьць і мір пацалуюцца;

зь зямлі вернасьць вырасьце, а справядлівасьць прыхіліцца зь неба;

і Гасподзь дабрадзенства ўдзеліць, і ўродзіць зямля наша плод свой;

прад Ім справядлівасьць пойдзе, і дарогу нам вызначыць крокам Ягоным.