Псалтирь, глава 85

Пс 85Малітва Давідава. Нахілі, Госпадзе вуха Тваё, і пачуй мяне; бо я бедны і ўбогі.Ахавай душу маю, бо я богабаязны; уратуй, Божа мой, раба Твайго, які на Цябе спадзяецца.Зьлітуйся зь мяне, Госпадзе, бо Цябе я клічу кожнага дня.Разьвесялі душу раба Твайго, бо да Цябе, Госпадзе, узношу душу сваю,бо Ты, Госпадзе, добры і міласэрны і мілажальны да ўсіх, хто кліча Цябе.Пачуй, Госпадзе, малітву маю, і прыслухайся да голасу маленьня майго.У дзень смутку майго я клічу Цябе, бо Ты пачуеш мяне.Няма, Госпадзе, паміж багамі такога, як Ты, і дзеяў няма, як Твае.Усе народы, Табою створаныя, прыйдуць і схіляцца прад Табою, Госпадзе, і праславяць імя Тваё,бо Ты вялікі, творыш дзівосы, - Ты, Божа, адзіны Ты.Настаў мяне, Госпадзе, на дарогу Тваю, і хадзіцьму ў праўдзе Тваёй; умацуй сэрца маё ў страху імя ТвайгоБуду славіць Цябе, Госпадзе, Божа мой, усім сэрцам маім і славіць імя Тваё вечна,бо вялікая ласка Твая да мяне; Ты выбавіў душу маю ад пекла апраметнага.Божа! на мяне гардуны паўсталі, і хэўра мяцежнікаў шукае душы маёй; і перад сабою ня ставяць Цябе.Але Ты, Госпадзе, Божа шчодры і сэрцам шчыры, доўгацярплівы і шматлітасьцівы і справядлівы,паглядзі на мяне і ўмілажалься зь мяне; дай моц Тваю рабу Твайму, і ўратуй сына рабы Тваёй;учыні на мне азнаку на добрае, хай бачаць мяне ненавісьнікі мае і пасаромяцца, бо Ты, Госпадзе, дапамог мне і суцешыў мяне.