Ліст да Рымлянаў, глава 10

Рым 10Браты! упадабаньне майго сэрца і малітва да Бога за Ізраіля на збавеньне.Бо сьведчу ім, што маюць руплівасьць Божую, а не паводле розуму.Бо, не разумеючы Божай праведнасьці і імкнучыся паставіць сваю праведнасьць, яны не скарыліся праведнасьці Божай;бо канец закона - Хрыстос, дзеля праведнасьці кожнаму веруючаму.Майсей піша пра праведнасьць ад закона: «чалавек, які яго выконвае, жыць будзе ім».А праведнасьць ад веры так кажа: «не кажы ў сэрцы тваім: хто ўзыдзе на неба?» - каб Хрыста зьвесьці;альбо: «хто сыдзе ў бездань?» - каб Хрыста зь мёртвых узьвесьці.А што кажа Пісаньне? «Блізка да цябе слова, у вуснах тваіх і ў сэрцы тваім» - слова веры, якое прапаведуем.Бо калі вуснамі тваімі будзеш вызнаваць Ісуса за Госпада і сэрцам тваім верыць, што Бог уваскрэсіў Яго зь мёртвых, ты выратуешся;бо сэрцам вераць дзеля праведнасьці, а вуснамі вызнаюць на збавеньне.Бо Пісаньне кажа: «кожны, хто верыць у Яго, не пасаромлены будзе».Тут няма розьніцы паміж Юдэем і Элінам, бо адзін Гасподзь ва ўсіх, шчодры да ўсіх, хто Яго заклікае.Бо «кожны, хто пакліча імя Госпада, уратуецца».Але як паклікаць Таго, у Каго ня ўверавалі? як верыць у Таго, пра Каго ня чулі? як пачуць без прапаведніка?І як прапаведаваць, калі ня будзе пасланых? як напісана: «якія прыгожыя ногі ў вястуноў міру, вястуноў добрай весткі!»Але ня ўсе паслухаліся зьвеставаньня. Бо Ісая кажа: «Госпадзе! хто паверыў пачутаму ад нас?»Такім чынам, вера ад слуханьня, а слуханьне - ад слова Божага.Але пытаюся: хіба яны ня чулі? Наадварот, «па ўсёй зямлі прайшоў голас іхні, і да межаў сусьвету іхнія словы».Яшчэ пытаюся: хіба Ізраіль ня ведаў? Першы кажа Майсей: «Я ўзбуджу ў вас рупнасьць не народам, раздражню вас народам бязглуздым».А Ісая сьмела маўляе: «Мяне знайшлі тыя, хто ня шукаў Мяне, Я адкрыўся тым, хто ня пытаўся пра Мяне».А пра Ізраіля кажа: «цэлы дзень Я працягваў рукі Мае да люду няслухмянага і ўпарцістага».