Кніга Псальмаў, псальм 106

Альлелюя! Хвалеце ГОСПАДА, бо Ён добры, бо міласэрнасьць Ягоная на вякі. Хто выкажа магутнасьць ГОСПАДА, дасьць пачуць усю хвалу Ягоную? Шчасьлівыя тыя, што захоўваюць суд і робяць праведнасьць у кожным часе. Памятай пра мяне, ГОСПАДЗЕ, праз ласкавасьць да народу Твайго! Наведай мяне са збаўленьнем Тваім, каб я ўгледзеў дабро выбранцаў Тваіх, каб я радаваўся радасьцю народу Твайго, каб хваліўся разам са спадчынаю Тваёю! Саграшылі мы разам з бацькамі нашымі, правініліся і адступіліся. Бацькі нашыя ў Эгіпце не зразумелі цудаў Тваіх, ня памяталі мноства міласэрнасьці Тваёй бунтаваліся ля мора, пры моры Чырвоным. Але Ён збавіў іх дзеля імя Свайго, каб зьявіць магутнасьць Сваю. Ён утаймаваў мора Чырвонае, і яно высахла; і Ён правёў іх праз бяздоньне як праз пустыню. I збавіў іх з рукі ненавісьніка, і выбавіў іх з рукі ворага. І пакрылі воды прыгнятальнікаў іхніх, ніводзін з іх не застаўся. І хоць яны паверылі словам Ягоным і сьпявалі хвалу Яму, але хутка забыліся пра дзеі Ягоныя, не чакалі на раду Ягоную. І зажадалі жаданьнем у пустыні, і выпрабоўвалі Бога ў [зямлі] бязьлюднай. І Ён даў ім тое, чаго хацелі, і спаслаў зьнемажэньне ў душу іхнюю. I пазайздросьцілі Майсею ў табары, і Аарону, сьвятому ГОСПАДА. Расчынілася зямля, і праглынула Датана, і пакрыла грамаду Авірама, і загарэўся агонь пад грамадою іхняю, полымя спаліла бязбожнікаў. Яны зрабілі цяля пад Гарэбам і пакланяліся перад літым [ідалам]; і замянілі Славу сваю на вобраз вала, які есьць траву. Яны забыліся на Бога, Збаўцу свайго, Які вялікае ўчыніў у Эгіпце, цуды ў зямлі Хамавай, страшныя [рэчы] ля мора Чырвонага. І сказаў Ён, што вынішчыць іх, калі б не Майсей, выбранец Ягоны, які стаў у выломе перад абліччам Ягоным, каб адвярнуць ярасьць Ягоную, каб Ён ня вынішчыў іх. І пагрэбавалі яны зямлёй пажаданай, не паверылі словам Ягоным. І наракалі ў намётах сваіх, ня слухаліся голасу ГОСПАДА. І Ён падняў руку Сваю на іх, каб пападалі яны ў пустыні і пападала насеньне іхняе сярод народаў і расьцярушыць іх па зямлі. І яны далучыліся да Баал-Пэгора, і елі ахвяры мёртвых, і злавалі [Яго] дзеяньнямі сваімі, і абрынулася на іх пляга. І паўстаў Пінхас, і спынілася пляга. І залічана яму гэта за праведнасьць з пакаленьня ў пакаленьне на вякі. І ўгнявілі яны [Бога] ля водаў Мэрыбы, і з-за іх пацярпеў Майсей, бо бунтаваліся супраць духа ягонага, і ён неразважна гаварыў вуснамі сваімі. Яны ня зьнішчылі народаў, як ім казаў ГОСПАД, і зьмяшаліся з паганамі, і навучыліся справаў іхніх, і служылі ідалам іхнім, і яны сталіся для іх пасткаю, і ахвяроўвалі сыноў сваіх і дачок сваіх дэманам, і пралівалі кроў бязьвінную, кроў сыноў сваіх і дачок сваіх, якую ахвяроўвалі ідалам Ханаанскім, і апаганілася зямля ад крыві. І апаганілі сябе ўчынкамі сваімі, чужаложылі ў дзеяньнях сваіх. І распаліўся гнеў ГОСПАДА на народ Ягоны, і абрыдла Яму спадчына Ягоная. І Ён аддаў іх у рукі паганаў, і запанавалі над імі тыя, што ненавідзелі іх. І ўціскалі іх ворагі іхнія, і яны скарыліся пад рукою іхняю. Шмат разоў Ён выратоўваў іх, але яны бунтаваліся ў задумах сваіх і паніжаны былі за беззаконьне сваё. Але Ён глянуў на іх у горы, пачуўшы галашэньне іхняе, і ўзгадаў на іх дзеля запавету Свайго, і пашкадаваў іх дзеля мноства міласэрнасьці Сваёй, і Ён даў літасьць да іх перад абліччам усіх, што паняволілі іх. Збаў нас, ГОСПАДЗЕ, Божа наш, і зьбяры нас ад паганаў, каб мы славіві сьвятое імя Тваё і хваліліся славай Тваёю! Дабраслаўлёны ГОСПАД, Бог Ізраіля, ад веку і на вякі! І няхай скажа ўвесь народ: Амэн! Альлелюя!