1 Chronicles, глава 25

David şi căpeteniile oştirii au pus de o parte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman şi Iedutun, care proroceau Óntovărăşiţi de harfă, de alăută şi de chimvale. Şi iată numărul celor ce aveau de Óndeplinit lucrarea aceasta.

Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania şi Aşareela, fiii lui Asaf, sub c‚rmuirea lui Asaf, care prorocea după poruncile Ómpăratului.

Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Haşabia, Matitia şi Şimei, şase, sub c‚rmuirea tatălui lor Iedutun, care prorocea cu harfa, ca să laude şi să mărească pe Domnul.

Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir, Mahaziot, toţi fii ai lui Heman, care era văzătorul Ómpăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu şi să Ónalţe puterea Lui; Dumnezeu dăduse lui Heman patrusprezece fii şi trei fete.

Toţi aceştia erau sub c‚rmuirea părinţilor lor pentru c‚ntarea Ón Casa Domnului, şi aveau chimvale, alăute şi harfe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun şi Heman lucrau sub poruncile Ómpăratului.

Erau Ón număr de două sute optzeci şi opt, cuprinz‚ndu-se Ón acest număr şi fraţii lor deprinşi la c‚ntarea Domnului, toţi cei ce erau meşteri.

Au tras la sorţ pentru slujbele lor, mici şi mari, Ónvăţători şi ucenici.

Cel dint‚i sorţ ieşit, a fost din Asaf, pentru Iosif; al doilea, pentru Ghedalia, el, fraţii şi fiii lui, doisprezece; al treilea, Zacur, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al patrulea, pentru Iţeri, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al cincilea, pentru Netania, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece; al şaselea, Buchia, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al şaptelea, pentru Iesareela, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al optulea, pentru Isaia, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al nouălea, pentru Matania, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al zecelea, pentru Şimei, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al unsprezecelea, pentru Azareel, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al doisprezecelea, pentru Haşabia, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al treisprezecelea, pentru Şubael, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al patrusprezecelea, pentru Matitia, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al cincisprezecelea, pentru Ieremot, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al şaisprezecelea, pentru Hanania, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al şaptesprezecelea, pentru Ioşbecaşa, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al optsprezecelea, pentru Hanani, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al nouăsprezecelea, pentru Maloti, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al douăzecilea, pentru Eliata, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al douăzeci şi unulea, pentru Hotir, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al douăzeci şi doilea, pentru Ghidalti, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al douăzeci şi treilea, pentru Mahaziot, fiii şi fraţii săi, doisprezece; al douăzeci şi patrulea, pentru Romamti-Ezer, fiii şi fraţii săi, doisprezece;