1 Chronicles, глава 26

Iată cetele uşierilor. Din Coreiţi: Meşelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf.

Fiii lui Meşelemia: Zaharia, Ónt‚iul născut, Iediael, al doilea, Zebadia, al treilea, Iatniel, al patrulea.

Elam, al cincilea, Iohanan, al şaselea, Elioenai, al şaptelea.

Fiii lui Obed-Edom. Şemaia, Ónt‚iul născut, Iozabad, al doilea, Ioah al treilea, Sacar al patrulea, Netaneel, al cincilea, Amiel, al şaselea, Isahar al şaptelea, Peultai al optulea; căci Dumnezeu Ól binecuv‚ntase.

Fiului său Şemaia i s-au născut fii, care au stăp‚nit Ón casa tatălui lor, căci erau oameni viteji; fiii lui Şemaia: Otni, Refael, Obed, Elzabad şi fraţii săi, oameni viteji, Elihu şi Semaia.

Toţi aceştia erau fiii lui Obed-Edom, ei, fiii şi fraţii lor; erau oameni plini de vlagă şi de putere pentru slujbă, şaizeci şi doi de ai lui Obed-Edom.

Fiii şi fraţii lui Meşelemia, oameni viteji, erau Ón număr de optsprezece. ñ Din fiii lui Merari: Hosa, care avea ca fii pe: Şimri, căpetenia, pus căpetenie de tatăl său, măcar că nu era el Ónt‚iul născut: Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea. Toţi fiii şi fraţii lui Hosa erau Ón număr de treisprezece.

Acestor cete de uşieri, căpeteniilor acestor oameni şi fraţilor lor, a fost Óncredinţată paza pentru slujba Casei Domnului.

Au tras la sorţ, pentru fiecare uşă, mici şi mari, după casele lor părinteşti.

Sorţul a căzut pe Şelemia pentru partea de răsărit. Au tras la sorţ pentru fiul său Zaharia, care era un sfetnic Ónţelept, şi i-a căzut la sorţ partea de miază-noapte.

Partea de miazăzi a căzut lui Obed-Edom, iar casa magaziilor a căzut fiilor săi.

Partea de apus a căzut lui Şupim şi lui Hosa, cu uşa Şalechet, pe drumul care suia sus: o strajă era Ón faţa alteia.

La răsărit erau şase Leviţi, la miazănoapte, patru pe zi, la miazăzi patru pe zi, şi patru la magazii, c‚te doi Ón două locuri deosebite; spre mahala, la apus: patru spre drum, doi spre mahala.

Acestea sunt cetele uşierilor, dintre fiii Coreiţilor şi dintre fiii lui Merari.

Unul din Leviţi, Ahia, avea grija vistieriilor Casei lui Dumnezeu şi vistieriilor lucrurilor sfinte.

Dintre fiii lui Laedan, fiii Gherşoniţilor ieşiţi din Laedan, căpeteniile caselor părinteşti ale lui Laedan, Gherşonitul, erau: Iehieli, şi fiii lui Iehieli, Zetam şi fratele său Ioel, care păzeau vistieriile Casei Domnului.

Dintre Amramiţi, Iţehariţi, Hebroniţi şi Uzieliţi, era Şebuel, fiul lui Gherşom, fiul lui Moise, care Óngrijea de vistierii.

Dintre fraţii lui, ieşiţi din Eliezer, al cărui fiu a fost Rehabia, al cărui fiu a fost Isaia, al cărui fiu a fost Ioram, al cărui fiu a fost Zicri, al cărui fiu a fost Şelomit, erau Şelomit şi fraţii săi, care păzeau toate vistieriile lucrurilor sfinte, pe care le Ónchinaseră Ómpăratul David, capii caselor părinteşti, căpeteniile peste mii şi sute, şi căpeteniile oştirii: le Ónchinaseră din prada luată la război, pentru Óntreţinerea Casei Domnului.

Tot ce fusese Ónchinat de Samuel, văzătorul, de Saul, fiul lui Chis, de Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul Ţeruiei, toate lucrurile Ónchinate erau sub paza lui Şelomit şi a fraţilor săi.

Dintre Iţehariţi: Chenania şi fraţii săi erau Óntrebuinţaţi pentru treburile de afară, ca dregători şi judecători Ón Israel.

Dintre Hebroniţi: Haşabia şi fraţii săi, oameni viteji, Ón număr de o mie şapte sute, aveau privegherea asupra lui Israel, dincoace de Iordan, la apus, pentru toate treburile Domnului şi pentru slujba Ómpăratului.

Œn ce priveşte pe Hebroniţi, a căror căpetenie era Ieria, s-au făcut, Ón al patruzecilea an al domniei lui David, cercetări cu privire la ei, după spiţele lor de neam, şi după casele lor părinteşti, şi s-au găsit Óntre ei la Iaezer Ón Galaad oameni viteji.

Fraţii lui Ieria, oameni viteji, erau Ón număr de două mii şapte sute capi de case părinteşti. Œmpăratul David i-a pus peste Rubeniţi, peste Gadiţi şi peste jumătatea seminţiei lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu şi pentru treburile Ómpăratului.