1 Chronicles, глава 9

Tot Israelul este scris Ón spiţele de neam şi trecut Ón cartea Ómpăraţilor lui Israel. Şi Iuda a fost luat rob Ón Babilon, din pricina fărădelegilor lui.

Cei dint‚i locuitori care au locuit Ón moşiile lor, Ón cetăţile lor, erau Israeliţii, preoţii, Leviţii şi Netiniţii.

La Ierusalim locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin, şi fii de ai lui Efraim şi Manase. ñ Fii de ai lui Pereţ, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani.

Dintre Şiloniţi: Asaia, Ónt‚iul născut, şi fiii săi.

Fii de ai lui Zerah: Ieuel, şi fraţii săi, şase sute nouăzeci. ñ Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua; Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meşulam, fiul lui Şefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia; şi fraţii lor, după neamurile lor, nouă sute cincizeci şi şase. Toţi oamenii aceştia erau capi de familie Ón casele părinţilor lor.

Din preoţi: Iedaeia; Iehoiarib; Iachin; Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele Casei lui Dumnezeu; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meşulam, fiul lui Meşilemit, fiul lui Imer; şi fraţii lor, căpetenii ale caselor părinţilor lor, o mie şapte sute şaizeci, oameni viteji, puşi Ón slujba Casei lui Dumnezeu.

Din Leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia, din fiii lui Merari; Bacbacar; Hereş; Galal; Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf; Obadia, fiul lui Şemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia Ón satele Netofatiţilor.

Şi uşierii: Şalum, Acub, Talmon, Ahiman, şi fraţii lor; Salum era căpetenia lor, şi p‚nă Ón ziua de azi el este la uşa Ómpăratului, la răsărit. Aceştia sunt uşierii taberei fiilor lui Levi.

Şalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, şi fraţii săi din casa tatălui său, Coreiţii, Ómplineau slujba de păzitori ai pragurilor cortului; părinţii lor păziseră intrarea Ón tabăra Domnului, şi Fineas, fiul lui Eleazar, fusese odinioară căpetenia lor, şi Domnul era cu el.

Zaharia, fiul lui Meşelemia, era uşier la intrarea cortului Ónt‚lnirii.

De toţi erau două sute doisprezece, aleşi ca uşieri ai pragurilor, şi scrişi Ón spiţele de neam, după satele lor. David şi văzătorul Samuel Ói puseseră Ón slujba lor.

Ei şi copiii lor păzeau uşile Casei Domnului, adică ale casei cortului.

Erau uşieri Ón cele patru v‚nturi: la răsărit, la apus, la miazănoapte şi la miazăzi.

Fraţii lor, care locuiau Ón satele lor, trebuiau să vină din timp Ón timp la ei şapte zile.

Căci aceste patru căpetenii ale uşierilor, aceşti Leviţi, erau totdeauna Ón slujbă, şi mai aveau privegherea asupra odăilor şi vistieriilor Casei lui Dumnezeu; petreceau noaptea Ón jurul Casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau, şi pe care trebuiau s-o deschidă Ón fiecare dimineaţă.

Unii din Leviţi aveau grijă de uneltele pentru slujbă, pe care le numărau la intrare şi le numărau şi la ieşire.

Alţii Óngrijeau de unelte, de toate uneltele sf‚ntului locaş, şi de floarea făinii, de vin, de untdelemn, de tăm‚ie şi de miresme.

Fii de ai preoţilor pregăteau tăm‚ia mirositoare.

Matitia, unul din Leviţi, Ónt‚iul născut al lui Şalum Coreitul, avea grijă de turtele coapte Ón tigaie.

Şi unii din fraţii lor, dintre Chehatiţi, erau Ónsărcinaţi să pregătească pentru fiecare Sabat p‚inile pentru punerea Ónaintea Domnului.

Aceştia sunt c‚ntăreţii, capii de familie ai Leviţilor, care locuiau Ón odăi, scutiţi de alte slujbe, pentru că lucrau zi şi noapte.

Aceştia sunt capii de familie ai Leviţilor, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

Tatăl lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon, şi numele nevestei lui era Maaca.

Abdon a fost fiul său Ónt‚i născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Ner, Nadab, Ghedor, Ahio, Zaharia şi Miclot.

Miclot a născut pe Şimeam. Şi ei locuiau tot la Ierusalim l‚ngă fraţii lor, cu fraţii lor.

Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Şua, pe Abinadab, şi pe Eşbaal.

Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.

Fiii lui Mica: Piton, Melec şi Tahrea.

Ahaz a născut pe Iaera; Iaera a născut pe Alemet, Azmavet şi Zimri; Zimri a născut pe Moţa; Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia.

Aţel a avut şase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Aceştia sunt fiii lui Aţel.