First Epistle of Peter, глава 4

Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit Ón trup, Ónarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de g‚ndire. Căci Cel ce a pătimit Ón trup, a sf‚rşit-o cu păcatul; pentru ca, Ón vremea care-i mai răm‚ne de trăit Ón trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.

Ajunge, Ón adevăr, că Ón trecut aţi făcut voia Neamurilor, şi aţi trăit Ón desfr‚nări, Ón pofte, Ón beţii, Ón ospeţe, Ón chefuri şi Ón slujiri idoleşti neÓngăduite.

De aceea se miră ei că nu alergaţi Ómpreună cu ei la acelaşi potop de desfr‚u, şi vă batjocoresc.

Dar au să dea socoteală Ónaintea Celui ce este gata să judece viii şi morţii.

Căci tocmai Ón vederea aceasta a fost vestită Evanghelia şi celor morţi, pentru ca să fie judecaţi ca oameni Ón trup, dar să trăiască după Dumnezeu, Ón duh.

Sf‚rşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi Ónţelepţi dar, şi vegheaţi Ón vederea rugăciunii.

Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate.

Fiţi primitori de oaspeţi Óntre voi, fără c‚rtire.

Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul, pe care l-a primit.

Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea, pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca Ón toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea Ón vecii vecilor! Amin.

Preaiubiţilor, nu vă miraţi de Óncercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă Óncerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi: dimpotrivă, bucuraţi-vă, Óntruc‚t aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă Ónveseliţi şi la arătarea slavei Lui.

Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.

Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş, sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă Ón treburile altuia.

Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.

Căci suntem Ón clipa c‚nd judecata stă să Ónceapă de la casa lui Dumnezeu. Şi dacă Óncepe cu noi, care va fi sf‚rşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?

Şi dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos?

Aşa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, să-şi Óncredinţeze sufletele credinciosului Ziditor, şi să facă ce este bine.