Book of Hosea, глава 8

Pune tr‚mbiţa Ón gură! Vrăjmaşul vine ca un vultur peste Casa Domnului! Căci au călcat legăm‚ntul Meu, şi au păcătuit Ómpotriva Legii Mele.

Atunci vor striga către Mine: ÑDumnezeule, noi Te cunoaştem, noi, Israel!î ñ Israel a lepădat binele cu sc‚rbă; de aceea vrăjmaşul Ói va urmări.

Au pus Ómpăraţi fără porunca Mea, şi căpetenii fără ştirea Mea; au făcut idoli din argintul şi aurul lor: de aceea vor fi nimiciţi.

Viţelul tău este o sc‚rbă, Samario! M‚nia Mea s-a aprins Ómpotriva lor! P‚nă c‚nd nu vor voi ei să se ţină curaţi?

Idolul acesta vine din Israel, un lucrător l-a făcut, şi nu este Dumnezeu. De aceea, viţelul Samariei va fi făcut bucăţi!

Fiindcă au semănat v‚nt, vor secera furtună. Nu le va creşte un spic de gr‚u; ce va răsări, nu va da făină, şi dacă ar da, ar m‚nca-o străinii.

Israel este nimicit! Acum ei au ajuns printre neamuri ca un vas fără preţ.

Căci s-au dus Ón Asiria, ca un măgar sălbatic care umblă răzleţ. Efraim a dat daruri ca să aibă prieteni!

Chiar dacă ei dau daruri neamurilor, tot Ói voi apăsa, ca să Ónceteze pentru puţină vreme să mai ungă vreun Ómpărat şi domni.

Căci Efraim a zidit multe altare ca să păcătuiască, şi altarele acestea l-au făcut să cadă Ón păcat.

Chiar dacă-i scriu toate poruncile Legii Mele, totuşi ele sunt privite ca ceva străin.

Ei junghie vitele pe care Mi le aduc, şi carnea le-o măn‚ncă; de aceea Domnul nu le primeşte! Acum Domnul Œşi aduce aminte de nelegiuirea lor, şi le va pedepsi păcatele: se vor Óntoarce Ón Egipt!

Căci Israel a uitat pe Cel ce l-a făcut, şi-a zidit palate, şi Iuda a Ónmulţit cetăţile Óntărite; de aceea voi trimite foc Ón cetăţile lor, şi le va mistui palatele.