Book of Jeremiah, глава 27

La Ónceputul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, Ómpăratul lui Iuda, a fost rostit către Ieremia din partea Domnului, următorul cuv‚nt: ÑAşa mi-a vorbit Domnul: ,Fă-ţi nişte legături şi nişte juguri, şi puneţi-le la g‚t.

Trimite-le Ómpăratului Edomului, Ómpăratului Moabului, Ómpăratului copiilor lui Amon, Ómpăratului Tirului şi Ómpăratului Sidonului, prin trimişii care au venit la Ierusalim la Zedechia, Ómpăratul lui Iuda.

Şi spune-le să spună stăp‚nilor lor: ,Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Ómpăratul lui Israel: ,Iată ce să spuneţi stăp‚nilor voştri: ,Eu am făcut păm‚ntul, pe oameni, şi dobitoacele care sunt pe păm‚nt, cu puterea Mea cea mare şi cu braţul Meu Óntins, şi dau păm‚ntul cui Œmi place.

Acum dau toate aceste ţări Ón m‚inile robului Meu Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului; Ói dau chiar şi fiarele c‚mpului ca să-i fie supuse.

Toate neamurile vor fi supuse lui, fiului său, şi fiului fiului său, p‚nă va veni şi vremea ţării lui, şi o vor supune neamuri puternice şi Ómpăraţi mari.

Dar dacă un popor sau o Ómpărăţie nu se va supune lui Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, şi nu-şi va pleca grumazul sub jugul Ómpăratului Babilonului, voi pedepsi pe poporul acela cu sabie, cu foamete şi cu ciumă, zice Domnul, p‚nă Ól voi nimici prin m‚na lui.

De aceea, să n-ascultaţi pe proorocii voştri, pe ghicitorii voştri, pe visătorii voştri, pe cititorii voştri Ón stele, şi pe vrăjitorii voştri, care vă zic: ,Nu veţi fi supuşi Ómpăratului Babilonului!í Căci ei vă prorocesc minciuni, ca să fiţi depărtaţi din ţara voastră, ca să vă izgonesc şi să pieriţi.

Dar pe poporul care Óşi va pleca grumazul sub jugul Ómpăratului Babilonului, şi care-i va fi supus, Ól voi lăsa Ón ţara lui, zice Domnul, ca s-o lucreze şi să locuiască Ón ea.í ,Am spus Óntocmai aceleaşi lucruri lui Zedechia, Ómpăratul lui Iuda: ,Plecaţi-vă grumazul sub jugul Ómpăratului Babilonului, supuneţi-vă lui şi poporului lui, şi veţi trăi.

Pentru ce să muriţi, tu şi poporul tău, de sabie, de foamete şi de ciumă, cum a hotăr‚t Domnul asupra poporului care nu se va supune Ómpăratului Babilonului?

N-ascultaţi de cuvintele proorocilor care vă zic: ,Nu veţi fi supuşi Ómpăratului Babilonului!í Căci ei vă prorocesc minciuni; ,Nu i-am trimis Eu, zice Domnul, ci prorocesc minciuni Ón Numele Meu, ca să izgonesc şi să pieriţi, voi şi proorocii care vă prorocesc!í Am vorbit şi preoţilor şi Óntregului popor şi le-am spus: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,N-ascultaţi de cuvintele proorocilor voştri, care vă prorocesc şi zic: ,Iată că uneltele Casei Domnului vor fi aduse Ón cur‚nd din Babilon!í Căci ei vă prorocesc minciuni.

Nu-i ascultaţi; supuneţi-vă Ómpăratului Babilonului, şi veţi trăi. Pentru ce să ajungă cetatea aceasta o dăr‚mătură?

Dacă sunt ei prooroci şi dacă este cu ei Cuv‚ntul Domnului, să mijlocească la Domnul oştirilor, pentru ca uneltele care au mai rămas Ón Casa Domnului, Ón casa Ómpăratului lui Iuda, şi Ón Ierusalim, să nu se ducă Ón Babilon.

Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor cu privire la st‚lpi, la marea de aramă, la temelii şi la toate celelalte unelte care au mai rămas Ón cetatea aceasta, şi care n-au fost ridicate de Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, c‚nd a luat robi din Ierusalim Ón Babilon pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, Ómpăratul lui Iuda, şi pe toţi mai marii lui Iuda şi Ierusalimului; aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, despre uneltele, care au mai rămas Ón Casa Domnului, Ón casa Ómpăratului lui Iuda, şi Ón Ierusalim: ,Ele vor fi duse Ón Babilon, şi vor răm‚ne acolo p‚nă Ón ziua, c‚nd le voi căuta Eu ñ zice Domnul ñ c‚nd le voi ridica iarăşi şi le voi aduce Ónapoi Ón locul acesta.î