Book of Jeremiah, глава 28

Œn acelaşi an, la Ónceputul domniei lui Zedechia, Ómpăratul lui Iuda, Ón luna a cincea a anului al patrulea, Hanania, fiul lui Azur, prooroc din Gabaon, mi-a zis Ón Casa Domnului, Ón faţa preoţilor şi a Óntregului popor: ÑAşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Eu sfăr‚m jugul Ómpăratului Babilonului!

Peste doi ani, voi aduce Ónapoi Ón locul acesta toate uneltele Casei Domnului, pe care le-a ridicat Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, din locul acesta, şi le-a dus Ón Babilon.

Şi voi aduce Ónapoi Ón locul acesta, zice Domnul, pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, Ómpăratul lui Iuda, şi pe toţi prinşii de război ai lui Iuda, care s-au dus Ón Babilon; căci voi sfăr‚ma jugul Ómpăratului Babilonului.î Proorocul Ieremia a răspuns proorocului Hanania, Ón faţa preoţilor şi a Óntregului popor, care stăteau Ón Casa Domnului.

Ieremia, proorocul, a zis: ÑAmin! Aşa să facă Domnul! Să Ómplinească Domnul cuvintele, pe care le-ai prorocit tu, şi să aducă Ónapoi din Babilon Ón locul acesta uneltele Casei Domnului şi pe toţi prinşii de război!

Numai ascultă cuv‚ntul pe care-l rostesc eu Ón auzul tău şi Ón auzul Óntregului popor: Proorocii, care au fost Ónaintea mea şi Ónaintea ta, din vremurile străvechi, au prorocit război, foamete şi ciumă Ómpotriva unor ţări puternice şi unor Ómpărăţii mari.

Dar, dacă un prooroc proroceşte pacea, numai după Ómplinirea celor ce proroceşte, se va cunoaşte că este cu adevărat trimis de Domnul.î Atunci proorocul Hanania a ridicat jugul de pe grumazul proorocului Ieremia şi l-a sfăr‚mat.

Şi Hanania a zis Ón faţa Óntregului popor: ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Aşa voi sfăr‚ma, peste doi ani de pe grumazul tuturor neamurilor jugul lui Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului!î Proorocul Ieremia a plecat.

După ce a sfăr‚mat proorocul Hanania jugul de pe grumazul proorocului Ieremia, Cuv‚ntul Domnului a vorbit lui Ieremia, astfel: ÑDu-te, şi spune lui Hanania: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Ai sfăr‚mat un jug de lemn, dar cu aceasta ai făcut Ón locul lui un jug de fier!

Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Pun un jug de fier pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca să fie subjugate de Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, şi-i vor sluji, şi-i dau chiar şi fiarele c‚mpului!î Şi proorocul Ieremia a zis proorocului Hanania: ÑAscultă, Hanania! Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o Óncredere mincinoasă.

De aceea, aşa vorbeşte Domnul: ÑIată, te izgonesc de pe păm‚nt, şi vei muri chiar Ón anul acesta; căci cuvintele tale sunt o răzvrătire Ómpotriva Domnului.î Şi proorocul Hanania a murit chiar Ón anul acela, Ón luna a şaptea.