Book of Jeremiah, глава 42

Toate căpeteniile oştilor, Iohanan, fiul lui Careah, Iezania, fiul lui Hosea, şi tot poporul de la cel mai mic p‚nă la cel mai mare, au Ónaintat, şi au zis proorocului Ieremia: ÑFie bine primită Ónaintea ta rugămintea noastră! Mijloceşte pentru noi la Domnul, Dumnezeul tău, pentru toţi cei ce au mai rămas, căci eram mulţi, dar am mai rămas numai un mic număr, cum bine vezi tu Ónsuţi cu ochii tăi.

Binevoiască Domnul, Dumnezeul tău, să ne arate drumul pe care trebuie să mergem şi să ne spună ce avem de făcut!î Proorocul Ieremia le-a zis: ÑAm auzit! Iată că mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru, după cererea voastră, şi vă voi face cunoscut, fără să vă ascund ceva, tot ce vă va răspunde Domnul!î Atunci ei au zis lui Ieremia: ÑDomnul să fie un martor adevărat şi credincios Ómpotriva noastră, dacă nu vom face tot ce-ţi va porunci Domnul, Dumnezeul tău, să ne spui!

Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului, Dumnezeului nostru, la care te trimitem, ca să fim fericiţi, ascult‚nd de glasul Domnului, Dumnezeului nostru!î După zece zile, cuv‚ntul Domnului a vorbit lui Ieremia.

Şi Ieremia a chemat pe Iohanan, fiul lui Careah, pe toate căpeteniile oştilor, care erau cu el, şi pe tot poporul, de la cel mai mic p‚nă la cel mai mare, şi le-a zis: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel, la care m-aţi trimis, să-I aduc Ónainte rugăciunile voastre: ,Dacă veţi răm‚ne Ón ţara aceasta, vă voi face să propăşiţi Ón ea, şi nu vă voi nimici, vă voi sădi şi nu vă voi smulge; căci Œmi pare rău de răul, pe care vi l-am făcut!

Nu vă temeţi de Ómpăratul Babilonului, de care vă este frică; nu vă temeţi de el, zice Domnul, căci Eu sunt cu voi, ca să vă scap şi să vă scot din m‚na lui.

Œi voi insufla milă de voi, şi se va Óndura de voi, şi vă va lăsa să locuiţi Ón ţara voastră.í Dar dacă nu veţi asculta de glasul Domnului, Dumnezeului vostru, şi dacă veţi zice: ,Nu vrem să răm‚nem Ón ţara aceasta, nu, ci vom merge Ón ţara Egiptului, unde nu vom vedea nici războiul, nici nu vom auzi glasul tr‚mbiţei, nici nu vom duce lipsă de p‚ine, şi acolo vom locui!í ñ atunci, ascultaţi Cuv‚ntul Domnului, rămăşiţe ale lui Iuda: Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Dacă vă veţi Óndrepta faţa să mergeţi Ón Egipt, dacă vă veţi duce să locuiţi pentru o vreme acolo, sabia de care vă temeţi vă va ajunge acolo, Ón ţara Egiptului, foametea de care vă este frică se va lipi de voi acolo Ón Egipt şi veţi muri acolo.

Toţi cei ce Óşi vor Óndrepta faţa să meargă Ón Egipt ca să locuiască pentru o vreme acolo, vor muri de sabie, de foamete sau de ciumă; nici unul nu va răm‚ne, şi nu va scăpa de nenorocirile, pe care le voi aduce peste ei!î Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Cum s-a vărsat m‚nia şi urgia Mea peste locuitorii Ierusalimului, aşa se va vărsa urgia Mea şi peste voi, dacă veţi merge Ón Egipt; veţi fi o pricină de afurisenie, de groază, de blestem şi de ocară, şi nu veţi mai vedea niciodată locul acesta!í Rămăşiţe ale lui Iuda, Domnul vă zice: ,Nu vă duceţi Ón Egipt!í ,Băgaţi bine de seamă că vă opresc lucrul acesta astăzi.

Căci vă Ónşelaţi singuri, dacă m-aţi trimis la Domnul, Dumnezeul vostru, zic‚nd: ,Mijloceşte pentru noi la Domnul, Dumnezeul nostru, fă-ne cunoscut tot ce va spune Domnul, Dumnezeul nostru, şi vom face!í Eu v-am spus astăzi; dar voi n-ascultaţi glasul Domnului, Dumnezeului vostru, nici tot ce m-a Ónsărcinat El să vă spun.

De aceea să ştiţi că veţi muri de sabie, de foamete sau de ciumă, Ón locul unde voiţi să vă duceţi să locuiţi!î