Book of Jeremiah, глава 43

C‚nd a isprăvit Ieremia de spus Óntregului popor toate cuvintele Domnului, Dumnezeului lor, toate cuvintele pe care-l Ónsărcinase Domnul, Dumnezeul lor, să le spună, Azaria, fiul lui Hosea, Iohanan, fiul lui Careah, şi toţi oamenii aceia Óng‚mfaţi, au zis lui Ieremia: ÑMinţi! Nu Domnul, Dumnezeul nostru, te-a Ónsărcinat să ne spui: ,Nu vă duceţi Ón Egipt ca să locuiţi acolo pentru o vreme!í Ci Baruc, fiul lui Neriia, te aţ‚ţă Ómpotriva noastră, ca să ne dai Ón m‚inile Haldeilor, să ne omoare sau să ne ducă robi la Babilon!î Astfel, Iohanan, fiul lui Careah, toate căpeteniile oştilor, şi tot poporul, n-au ascultat de glasul Domnului, care le poruncea să răm‚nă Ón ţara lui Iuda.

Şi Iohanan, fiul lui Careah, şi toate căpeteniile oştilor, au luat pe toate rămăşiţele lui Iuda, care din Ómprăştiaţi cum erau printre toate neamurile, se Óntorseseră să locuiască Ón ţara lui Iuda, şi anume pe bărbaţii, femeile, copiii, fiicele Ómpăratului, şi pe toate sufletele, pe care le lăsase Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, cu Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, precum şi pe proorocul Ieremia, şi pe Baruc, fiul lui Neriia.

Au plecat dar Ón ţara Egiptului, ñ căci n-au ascultat de porunca Domnului, ñ şi au ajuns p‚nă la Tahpanes.

Cuv‚ntul Domnului a vorbit lui Ieremia, la Tahpanes, astfel: ÑIa Ón m‚nă nişte pietre mari, şi ascunde-le, Ón faţa Iudeilor, Ón lutul cuptorului de cărămizi care este la intrarea casei lui Faraon din Tahpanes.

Şi spune Iudeilor: ,Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iată, voi trimite să aducă pe robul Meu Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, şi voi pune scaunul lui de domnie peste aceste pietre, pe care le-am ascuns, şi Óşi va Óntinde covorul peste ele.

El va veni, şi va lovi ţara Egiptului: va omorÓ pe cei sortiţi să moară, va duce Ón robie pe cei sortiţi robiei, şi va ucide cu sabia pe cei sortiţi la sabie!

Voi pune foc caselor dumnezeilor Egiptului; Nebucadneţar le va arde, va duce robi pe idoli, se va Ónveli cu ţara Egiptului cum se Ónveleşte păstorul cu haina lui, şi va ieşi Ón pace din ea.

Va sfăr‚ma st‚lpii din Bet-Şemeş, din ţara Egiptului, şi va arde cu foc casele dumnezeilor Egiptului.î