Псалтирь, глава 17

Пс 17Кіроўцу хору. Раба Гасподняга Давіда, калі ён прамовіў ад Госпада словы гэтай песьні ў той дзень, як Гасподзь вызваліў яго з рук усіх ягоных ворагаў і з рукі Саўлавай. І ён сказаў:палюблю Цябе, Госпадзе, моц мая!Гасподзь мой прытулак і цьвярдыня мая, мой Бог - скала мая; на Яго я спадзяюся, шчыт мой, рог ратунку майго і прытулак мой.Паклічу Госпада, годнага пакланеньня, і ад ворагаў маіх уратуюся.Агарнулі мяне пакуты сьмяротныя, і патокі бяспраўя напалохалі мяне;ланцугі пекла аблеглі мяне, і сеткі сьмерці аблыталі мяне.У цеснаце маёй паклікаў я Госпада, і да Госпада майго зьвярнуўся. І пачуў Ён зь сьвятых харомаў Сваіх голас мой, і енк мой дайшоў да слыху Ягонага.Затрэслася і захісталася зямля; уздрыгнулі і зрушыліся асновы гор; бо ўгневаўся Бог;падняўся дым ад гневу Ягонага, і з вуснаў Ягоных вагонь пажыральны; гарачае вугольле сыпалася зь Яго.Нахіліў Ён нябёсы і сышоў, і змрок - пад нагамі ў Яго.І сеў на херувімаў і паляцеў, і памчаўся на крылах ветру.І зрабіў сваёю заслонаю змрок, і ценем вакол Сябе змрок водаў, хмараў нябесных.Ад бляску, што прад Ім, уцякалі аблокі Ягоныя, град і вугольле вогненнае.І загрымеў у нябёсах Гасподзь, і падаў Усявышні Свой голас, град і вогненнае вугольле.Пусьціў стрэлы Свае, і расьсеяў іх, мноства маланак, і рассыпаў іх.І сталіся крыніцы водаў, і адчыніліся асновы сусьвету ад грознага голасу Твайго, Госпадзе, ад подыху гнеўнага духу Твайго.Ён працягнуў з вышыні Сваю руку і ўзяў мяне, і дастаў мяне з многіх водаў,уратаваў мяне ад ворага майго дужага і ад ненавісьнікаў маіх, якія былі дужэйшыя за мяне.Яны паўсталі на мяне ў дзень няшчасьця майго, але Гасподзь быў мне апораю.Ён вывеў мяне на шырокае месца і вызваліў мяне; бо ўпадабаў мяне.Даў мне Гасподзь паводле праўды маёй, па чысьціні рук маіх узнагародзіў мяне;бо я трымаўся дарог Гасподніх і ня быў бязбожны прад Богам маім;бо ўсе наказы Ягоныя перада мною, і ад пастановаў Ягоных я не адступаўся.Я быў прад Ім беззаганны і асьцерагаўся, каб не зграшыць,і даў мне Гасподзь паводле праўды маёй, па чысьціні рук маіх прад вачыма Ягонымі.Зь літасьцівым Ты літасьцівы, з чалавекам шчырым - шчыры,з чыстым - чысты, а з хітрым - паводле хітрыны ягонай.Бо Ты людзей прыгнечаных цешыш, а вочы пагардлівыя прыніжаеш.Ты запальваеш сьветач мой, Госпадзе; Бог мой прасьвятляе цемру маю.З табою я пабіваю войска, з Богам маім узыходжу на мур.Бог! - Беззаганны шлях Ягоны, чыстае слова ў Госпада; Ён шчыт усім, хто на Яго спадзяецца.Бо хто Бог, апрача Госпада, і хто абарона, апрача Бога нашага?Бог апаясвае мяне сілаю і пракладае мне правільны шлях,робіць ногі мае, як у аленя, і на вышынях маіх становіць мяне;вучыць рукі мае змагацца, і мышцы мае ламаюць лук медны.Ты даў мне шчыт ратунку Твайго, і правіца Твая падтрымлівае мяне, і міласьць Твая ўзьвялічвае мяне.Ты пашыраеш крок мой пада мною, і ня хістаюцца ногі мае.Я перасьледую ворагаў маіх і даганяю іх, і не вяртаюся, пакуль ня вынішчу іх;пабіваю іх, і ня могуць яны падняцца; пападаюць пад ногі мае,бо Ты аперазаў мяне сілаю для вайны і кінуў пад ногі мне тых, што на мяне паўсталі;ты павярнуў да мяне тылам ворагаў маіх; і я зьнішчаю тых, што ненавідзяць мяне:яны лямантуюць, ды няма каму іх ратаваць; да Госпада - але Ён ня слухае іх;я расьсейваю іх, як пыл перад абліччам ветру, як вулічны бруд тапчу іх.Ты збавіў мяне ад бунту народу, паставіў мяне галавою іншапляменцаў; народ, якога я ня ведаў, служыць мне;па адной чутцы пра мяне скараюцца мне; чужынцы лісьлівяцца перада мною.Іншапляменцы бялеюць і трымцяць ва ўмацаваньнях сваіх.Жывы Гасподзь, і дабраславёны мой абаронца! Хай будзе ўслаўлены Бог ратунку майго.Бог, Які помсьціць за мяне і ўпакорвае мне народы,і вызваляе мяне ад ворагаў маіх! Ты ўзьнёс мяне над тымі, хто паўстае супраць мяне, і ад чалавека жорсткага мяне выбавіў.За гэта праслаўлю Цябе, Госпадзе, сярод іншапляменцаў і буду сьпяваць імю Твайму;таму, хто велічна ратуе цара і творыць міласьць памазанцу Твайму Давіду і роду Ягонаму навечна.