1 Samuel, глава 27

David şi-a zis Ón sine: ÑVoi pieri Óntr-o zi ucis de m‚na lui Saul; nu este nimic mai bine pentru mine dec‚t să fug Ón ţara Filistenilor, pentru ca Saul să Ónceteze să mă mai caute Ón tot ţinutul lui Israel; aşa voi scăpa de m‚na lui.î Şi David s-a sculat, el şi cei şase sute de oameni care erau Ómpreună cu el, şi au trecut la Achiş, fiul lui Maoc, Ómpăratul Gatului.

David şi oamenii lui au rămas Ón Gat la Achiş; Óşi aveau fiecare familia lui, şi David Óşi avea cele două neveste: Ahinoam din Izreel şi Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal.

Saul, c‚nd a aflat că David fugise la Gat, a Óncetat să-l mai caute.

David a zis lui Achiş: ÑDacă am căpătat trecere Ónaintea ta, rogu-te să mi se dea Óntr-una din cetăţile ţării un loc unde să pot locui; căci pentru ce să locuiască robul tău cu tine Ón cetatea Ómpărătească?î Şi chiar Ón ziua aceea, Achiş i-a dat Ţiclagul. De aceea Ţiclagul a fost al Ómpăraţilor lui Iuda p‚nă Ón ziua de azi.

Timpul c‚t a locuit David Ón ţara Filistenilor a fost de un an şi patru luni.

David şi oamenii lui se suiau şi năvăleau asupra Gheşuriţilor, Ghirziţilor şi Amaleciţilor; căci neamurile acestea locuiau din vremuri vechi Ón ţinutul acela p‚nă la Şur şi p‚nă Ón ţara Egiptului.

David pustia ţinutul acesta; nu lăsa cu viaţă nici bărbat nici femeie, le lua oile, boii, măgarii, cămilele, hainele, şi apoi se Óntorcea şi se ducea la Achiş.

Achiş zicea: ÑUnde aţi năvălit azi?î Şi David răspundea: ÑSpre miazăzi de Iuda, spre miazăzi de Ierahmeeliţi şi spre miazăzi de Cheniţi.î David nu lăsa cu viaţă nici bărbat, nici femeie ca să vină la Gat; Ñcăciî, se g‚ndea el, ei Ñar putea să vorbească Ómpotriva noastră şi să zică: ÑAşa a făcut David.î Şi acesta a fost felul lui de purtare Ón tot timpul c‚t a locuit Ón ţara Filistenilor.

Achiş se Óncredea Ón David, şi zicea: ÑS-a făcut ur‚t poporului său Israel, şi va răm‚ne Ón slujba mea pe vecie.î