1 Samuel, глава 28

Pe vremea aceea, Filistenii şi-au str‚ns taberele şi au făcut o oştire ca să pornească cu război Ómpotriva lui Israel. Achiş a zis lui David: ÑSă ştii că vei veni cu mine la oştire, tu şi oamenii tăi.î David a răspuns lui Achiş: ÑEi bine, vei vedea ce va face robul tău.î Şi Achiş a zis lui David: ÑDe aceea te voi pune păzitorul capului meu Ón tot timpul.î Samuel murise. ñ Tot Israelul Ól pl‚nsese, şi-l Óngropaseră la Rama Ón cetatea lui. Saul Óndepărtase din ţară pe cei ce chemau morţii şi pe cei ce ghiceau.

Filistenii s-au str‚ns, şi au venit de au tăbăr‚t la Sunem: Saul a str‚ns pe tot Israelul şi au tăbăr‚t la Ghilboa.

La vederea taberei Filistenilor, Saul a fost cuprins de frică, şi un tremur puternic i-a apucat inima.

Saul a Óntrebat pe Domnul şi Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin Urim, nici prin prooroci.

Atunci Saul a zis slujitorilor lui: ÑCăutaţi-mi o femeie care să cheme morţii, ca să mă duc s-o Óntreb.î Slujitorii lui i-au zis: ÑIată că Ón En-Dor este o femeie care cheamă morţii.î Atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine, şi a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis: ÑSpune-mi viitorul chem‚nd un mort, şi scoală-mi pe cine-ţi voi spune.î Femeia i-a răspuns: ÑŞtii ce a făcut Saul, cum a nimicit din ţară pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce ghicesc viitorul: pentru ce dar Óntinzi o cursă vieţii mele, ca să mă omori?î Saul i-a jurat pe Domnul, şi a zis: ÑViu este Domnul, că nu ţi se va Ónt‚mpla nici un rău pentru aceasta.î Femeia a zis: ÑPe cine vrei să-ţi scol?î Şi el a răspuns: ÑScoală-mi pe Samuel.î C‚nd a văzut femeia pe Samuel, a scos un ţipăt mare, şi a zis lui Saul: ÑPentru ce m-ai Ónşelat? Tu eşti Saul!î Œmpăratul i-a zis: ÑNu te teme de nimic; dar ce vezi?î Femeia a zis lui Saul: ÑVăd o fiinţă dumnezeiască scul‚ndu-se din păm‚nt.î El i-a zis: ÑCum e la chip?î Şi ea a răspuns: ÑEste un bătr‚n care se scoală, şi este Ónvelit cu o mantie.î Saul a Ónţeles că era Samuel, şi s-a plecat cu faţa la păm‚nt, şi s-a Ónchinat.

Samuel a zis lui Saul: ÑPentru ce m-ai tulburat, chem‚ndu-mă?î Saul a răspuns: ÑSunt Óntr-o mare str‚mtoare: Filistenii Ómi fac război, şi Dumnezeu S-a depărtat de la mine; nu mi-a răspuns nici prin prooroci, nici prin vise. Şi te-am chemat să-mi arăţi ce să fac.î Samuel a zis: ÑPentru ce mă Óntrebi pe mine c‚nd Domnul S-a depărtat de tine şi S-a făcut vrăjmaşul tău?

Domnul Óţi face aşa cum Óţi vestisem din partea Lui; Domnul a rupt Ómpărăţia din m‚inile tale, şi a dat-o altuia, lui David.

N-ai ascultat de glasul Domnului, şi n-ai făcut pe Amalec să simtă aprinderea m‚niei Lui: de aceea Óţi face Domnul aşa astăzi.

Şi chiar Domnul va da pe Israel Ómpreună cu tine Ón m‚inile Filistenilor. M‚ine, tu şi fiii tăi, veţi fi Ómpreună cu mine şi Domnul va da tabăra lui Israel Ón m‚inile Filistenilor.î Œndată Saul a căzut la păm‚nt c‚t era de lung, şi cuvintele lui Samuel l-au umplut de groază; nu mai avea nici o putere, căci nu m‚ncase toată ziua şi toată noaptea.

Femeia a venit la Saul, şi, văz‚ndu-l foarte Ónspăim‚ntat, i-a zis: ÑIată că roaba ta ţi-a ascultat glasul; mi-am pus viaţa Ón primejdie, ascult‚nd de cuvintele pe care mi le-ai spus.

Ascultă acum, şi tu, glasul roabei tale, şi lasă-mă să-ţi dau o bucată de p‚ine, ca să măn‚nci şi să prinzi putere ca să porneşti la drum.î Dar el n-a vrut, şi a zis: ÑNu măn‚nc nimic!î Slujitorii lui şi femeia au stăruit de el p‚nă i-a ascultat. S-a sculat de la păm‚nt, şi a şezut pe pat.

Femeia avea la ea un viţel gras, pe care l-a tăiat Ón grabă; a luat făină, a frăm‚ntat-o, şi a copt azimi.

Le-a pus Ónaintea lui Saul şi Ónaintea slujitorilor lui, şi au m‚ncat. Apoi s-au sculat şi au plecat chiar Ón noaptea aceea.