Кніга Псальмаў, псальм 106

Алілуя.

Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо навечна літасьць Ягоная!

Так хай скажуць уратаваныя Госпадам, як іх збавіў Ён ад рук ворага

і сабраў з краін, ад усходу і захаду, ад поўначы і мора.

Яны блукалі ў пустыні бязьлюднымі шляхамі, і не знаходзілі населенага горада;

цярпелі голад і смагу, душа іхняя тлелася ў іх.

Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён выбавіў іх ад нягодаў іхніх,

і павёў іх простай дарогай, каб яны ішлі да населенага горада.

Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за дзівосныя дзеі Ягоныя для сыноў чалавечых:

бо Ён спатоліў душу спрагненую, і душу сьмяглую напоўніў дабром.

Яны сядзелі ў цемры і ў засені сьмяротнай, скаваныя скрухаю і жалезам;

бо не ўпакорваліся словам Божым і волю Ўсявышняга занядбалі.

Ён упакорыў ім сэрца працаю; і яны зьнемаглі, і ня было памочніка.

Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён выратаваў іх ад бедстваў іхніх,

вывеў іх зь цемры і засені сьмяротнай, і разарваў іхнія путы.

Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за цудоўныя справы Ягоныя для сыноў чалавечых:

бо Ён разбурыў браму медную, і жалезныя кайданы паламаў.

Неразумныя цярпелі за беззаконныя шляхі свае і за няпраўды свае;

усякаю ежаю грэбавала душа іх, і яны набліжаліся да брамы сьмерці.

Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён уратаваў іх у іхняй нягодзе;

паслаў слова Сваё, і ацаліў іх, і выбавіў іх ад магілаў іхніх.

Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за цудоўныя дзеі Ягоныя сынам чалавечым!

Хай прыносяць Яму ахвяру хвалы, і хай абвяшчаюць пра справы Ягоныя песьняю!

Хто выпраўляецца на караблях у мора, хто справы ўчыняе на водах вялікіх, -

бачыць Гасподнія дзеі і цуды Ягоныя ў бездані:

Ён маўляе, - і паўстае буйны вецер, і высока падымае хвалі яго:

узыходзяць да неба, ападаюць у бездань; душа іхняя растае ў нягодах;

яны кружацца і хістаюцца, нібы п'яныя, і ўся мудрасьць іхняя зьнікае.

Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён вывеў іх зь нягодаў іхніх.

Ён ператварае буру ў цішыню, і хвалі сунімаюцца.

І радуюцца, што яны суцішыліся, і Ён прыводзіць іх да жаданае прыстані.

Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за дзівосныя дзеі Ягоныя сынам чалавечым!

Хай славяць Яго на сходзе народным, і хай славяць Яго ў гурце старэйшынаў!

Ён ператварае рэкі ў пустыню і крыніцы вады - у сушу,

зямлю пладавітую - у саланчак, за бязбожнасьць тых, што жывуць на ёй.

Ён ператварае пустыню ў возера, і зямлю высахлую - у крыніцу вады;

і пасяляе там спрагненых, і яны будуюць горад, каб жыць у ім;

засяваюць палеткі, садзяць вінаграднікі, якія родзяць ім багатыя плады.

Ён дабраслаўляе іх, і яны вельмі памнажаюцца, і ў іх быдла ня менее.

Паменшыліся яны, і ўпалі ад прыгнёту, гароты і скрухі;

Ён вылівае зьнявагу на князёў, і пакідае іх блукаць у пустыні, дзе дарог няма.

А гаротнага выцягвае з гароты, і род ягоны памнажае, як статак авечак.

Праведнікі бачаць гэта, і радуюцца, а ўсякае няверства засланяе вусны свае.

Хто мудры, той заўважыць гэта, і зразумее ласку Госпада.