1 Chronicles, глава 25

Ezgiciler

Davut'la ordu komutanları hizmet için Asaf'ın, Heman'ın, Yedutun'un bazı oğullarını ayırdılar. Bunlar lir, çenk ve ziller eşliğinde peygamberlikte bulunacaklardı. Bu göreve atananların listesi şuydu:

Asaf'ın oğullarından: Zakkur, Yusuf, Netanya, Aşarela. Bunlar kralın buyruğu uyarınca peygamberlikte bulunan Asaf'ın yönetimi altındaydılar.

Yedutun'un oğullarından: Gedalya, Seri, Yeşaya, Şimi, Haşavya, Mattitya. Toplam altı kişiydi. Lir eşliğinde peygamberlikte bulunan, RAB'be şükür ve övgü sunan babaları Yedutun'un sorumluluğu altındaydılar.

Heman'ın oğullarından: Bukkiya, Mattanya, Uzziel, Şevuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Yoşbekaşa, Malloti, Hotir, Mahaziot. Hepsi kralın bilicisi Heman'ın oğullarıydı. Tanrı'nın sözü uyarınca bu oğullar Heman'ı güçlendirmek için ona verilmişti. Tanrı Heman'a on dört oğulla üç kız verdi. Bunların tümü babalarının sorumluluğu altında RAB Tanrı'nın Tapınağı'nda hizmet etmek için zil, çenk ve lirler eşliğinde ezgi söylerdi. Asaf, Yedutun, Heman kralın sorumluluğu altındaydı. RAB'be ezgi okumak için eğitilmiş yetenekli Levililer'in toplamı 288 kişiydi. Bunların her biri, büyük küçük, öğretmen öğrenci ayrımı yapılmaksızın, görev dağıtımı için kura çekti.

Birinci kura Asaf soyundan Yusuf'a düştü; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi25:9 Septuaginta “Oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi”. Bu tümce Masoretik metinde geçmemektedir..

İkincisi Gedalya'ya; kendisi, kardeşleri ve oğullarıyla birlikte 12 kişi.

Üçüncüsü Zakkur'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

Dördüncüsü Yisri'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

Beşincisi Netanya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

Altıncısı Bukkiya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

Yedincisi Yesarela'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

Sekizincisi Yeşaya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

Dokuzuncusu Mattanya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

Onuncusu Şimi'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

On birincisi Azarel'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

On ikincisi Haşavya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

On üçüncüsü Şuvael'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

On dördüncüsü Mattitya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

On beşincisi Yeremot'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

On altıncısı Hananya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

On yedincisi Yoşbekaşa'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

On sekizincisi Hanani'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

On dokuzuncusu Malloti'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

Yirmincisi Eliata'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

Yirmi birincisi Hotir'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

Yirmi ikincisi Giddalti'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

Yirmi üçüncüsü Mahaziot'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

Yirmi dördüncüsü Romamti-Ezer'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.